توضيحات پروژه

لوگوی تلفیقی و انتزاعی بیسیم اپ با تلفیق رنگ قرمز برای سرعت بخشیدن در خدمات دهی، رنگ آبی برای اطمینان از استفاده از نرم افزار، استفاده از لبخند و طرح شطرنجی تاکسی و علامت وای فای و مکان