توضيحات پروژه

لوگوی همایش به شهادت سکوت و نقش دشتستان در مبارزه با استعمار انگلیس که در این لوگو از مجسمه غضنفر السلطنه برازجانی و کاروانسرای مشیرالملک برازجان استفاده شده است.