راه‌کارهای ما

رایانش ابری

هدف اصلی فناوری رایانش ابری، میسر ساختن دسترسی به حجم عظیمی از منابع محاسباتی به صورت مجازی‌سازی شده است.

راه‌کارهای صنعت وب

اعضای تیم ما غرورآمیز هستند، نه به خاطر مشتریان ما. ما به مشتریانمان توجه میکنیم و توصیههای متفاوتی ارائه میدهیم و راهکارهای تاثیرگذار که ارزش کسب و کار قابل اندازهگیری را ایجاد میکنند.

بازاریابی دیجیتال

شامل مجموعه همه ابزارها و فعالیت‌هایی است که برای بازاریابی محصولات و خدمات در بستر دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برندینگ

برندینگ به فر آیند مادری گفته می شود که در مجموع منجر به خلق ارزش مطلوب ما برای مشتری است، تمام چیزی‌هایی که مشتری در خصوص هویت تجاری شما، شامل حس، تجربه و تداعیات ذهنی باید بداند یا احساس به درک کند، شامل این مجموعه فعالیت ها است.

توسعه نرم‌افزاری

برگردان نیاز کاربران یا مشتریان در قالب یک محصول نرم‌افزاری است.هدف این فرایند آن است که از یک سو برآورده ساختن نیازهای کاربران و از سوی دیگر کیفیت مناسب عملکرد سیستم تضمین گردد

مشاوره کسب و کار

محدوده خدمات مشتری برای کمک به مشتریان در ایجاد استفاده مقرون به صرفه و درست از یک محصول.

بیانیه چشم انداز و مأموریت

چشم انداز افق ۱۴۰۴

سرآمد در نوآوری، یادگیری و رشد؛ رقابت‌پذیر در برتری عملیاتی

مأموریت

ارزش آفرینی حداکثری از منابع انسانی از طریق استعدادیابی، آموزش و پرورش نخبگان و ایده پروری در عرصه های مختلف و تولید کسب و کار با توسعه خدمات فنی دانش محور

زیرساخت فناوری‌های ما